نرسینو سامانه جامع خدمات درمانی

پرفشاری خون

پرفشاری خون

نام دیگر پرفشاري خون ، هایپرتانسیون می باشد . پرفشاريخون یعنی این که اندازه فشار خون در سرخرگ هاي شما افزایش پیدا کرده است .
فشار خون ، نیروي خون در مقابل دیواره رگ هاي خونیاست که به صورت دو عدد مثلا بـه صـورت 120/80میلـی متر جیوه نوشته می شود . عدد بالاتر یـا فشـار سیسـتولیک ،عدد مربوط به فشار خون در زمانی است کـه قلـب دارايضربان می باشد و عدد پایین تر یا فشار دیاسـتولیک ، عـددمربوط به فشار خون در زمان استراحت قلب بین ضربان ها می باشد

فشـار خـون طبیعـی زیـر 120 / 80مـی باشـد . اگـر شـمابزرگسال بوده و فشار خون سیستولیک شما بین 120 139 میلی متر جیوه و یا فشار خون دیاستولیک شما بین 80 89 میلی متر جیوه یا هر دو می باشد ، گفته می شـود کـه شـما
مبتلا به مرحله پیش از فشار خون هستید

پرفشاري خون ، فشار سیستولیک برابر 140یا بیشتر و یا فشارخون دیاستولیک 90یا بیشتر است که البته بایـد بـه شـکل طولانی مدتی بالا بماند .هیچ کس دقیقا نمی داند که علت بیشـتر مـوارد پرفشـاري خون چیست . در بیشتر موارد پرفشاري خون قابـل درمـاننیست اما قابل کنترل می باشد . پرفشاري خون اغلب هـیچ درمـانی نـدارد . پرفشـاري خـون در واقـع  یـک قاتـل تدریجی و آرام می باشد .
از هر 3فرد بزرگسال 1نفر مبتلا به پرفشاري خون می باشدو بسیاري از افراد از ابتلاي خودشـان بـه پرفشـاري خـون آگاه نمی باشند . درمان پرفشاري خون مشکل و خطرنـاك نمی باشد . پرفشاري خون سبب افزایش میزان خطر سـکتهمغزي و حمله قلبی می شود . اگر شما فشار خـون خـود را کنترل کنید ، سالم تر زندگی خواهد کرد .

چه کسانی در معرض خطر پرفشاری خون قراردارند ؟

 • افراد داراي اعضاي خانواده نزدیک مبتلا به پرفشـاري
  خون
 • افراد بالاي 35سال
 • افراد داراي اضافه وزن و چاقی
 • افراد فاقد فعالیت جسمانی
 • افرادي که نمک زیادي مصرف می کنند .
 • افراد مبتلا به دیابت یا بیمـاري قنـد خـون ، نقـرس و بیماري کلیوي
 • زنان حامله
 • زنانی که قرص هاي ضدحاملگی استفاده مـی کننـد ، چاق هستند ، در طول حاملگی فشار خونشان بالا بـوده است ، سابقه خانوادگی از پرفشـاري خـون داشـته یـا دچار بیماري خفیف کلیوي می باشند .
 • کسانی که الکل مصرف می کنند .
 • سیاه پوسـتان بـیش از سفیدپوسـتان در معـرض خطـرهستند .

چگونه می توانیم بفهمیم که فشار خونمان بالا است ؟

شما معمولا خودتان متوجه آن نمی شوید . بسـیاري ازافراد مبتلا به پرفشاري خون هستند ولـی از آن آگـاه نمی باشند . تنها راه آگاهی از پرفشاري خون ، اندازه گیري منظم فشار خون توسط پزشک است .

پرفشاري خون کنترل نشده منجر به چه مواردي می شود ؟


فشار خون کنترل نشده می تواند باعث سـکته مغـزي ،نارسایی قلب ، حمله قلبی ، آنـژین قلبـی یـا هـر دو ،نارسایی کلیوي و بیماري سرخرگ هاي کلیوي شود .

در رابطه با پرفشاري خون چه کاري می توانیم انجام دهیم ؟

 • اگر چاق هستید ، وزن خود را کاهش دهید .
 • غذاهاي سالم تر حاوي مقادیر پـایین چربـی اشـباع ،چربی ترانس ، کلسترول و نمک مصرف کنید .
 • مصرف قهوه و شکلات را کاهش دهید .
 • نمکدان را از روي میز غذا بردارید .

برچسب غذاها را به دقت بخوانید . اگر نمک / سـدیماز سه جزء اول است از غذاي دیگري استفاده کنید .
از لحاظ جسمانی فعال باشید . دست کم 45دقیقـه درروز یا بیشتر و تمـام روزهـاي هفتـه فعالیـت جسـمانی داشته باشید
بهترین ورزش ها پیـاده روي ، دویـدن ملایـم ، شـنا ،اسکی ، حرکات موزون و دوچرخه سواري است .
برنامه ورزشی را به تدریج آغاز کنید و شدت و مـدتآن را در حد تحمل افزایش دهید .
داروهایتان را طبق دستور پزشک مصرف نمایید .
بدانید که سطح فشار خون شما باید در چه حدي باشدbو سعی کنید که فشار خونتان در این سطح حفظ شود .
سدیم در بسیاري از داروها به ویژه آنتی اسید ، شربت سرفه و داروهاي ملین وجود دارد و می توانـد باعـث
بالا رفتن فشار خون شود . این داروها را با نظر پزشک مصرف کنید .
مادامی که با تیم درمـان همکـاري مـی نماییـد قـادر خواهید بود فشار خون خود را کنترل نمایید .

داروهاي ضد پرفشاري خون چگونه کمک می کنند ؟

برخی از داروها مانند گشاد کننده هاي عروقی کمک مـیکنند تا رگ هاي خونی شل شده و بـاز بـاقی بماننـد و درنتیجه جریان خون از خلال آنها بهتر صـورت گیـرد . یـکداروي دیورتیک ( ادرار آور ) سبب می شود تا بـدن شـما آب و نمک اضافی خود را دفع نماید . سایر داروها کمـک می کنند تا قلب شما ضربان آهسته تري همـراه بـا قـدرت کمتر داشته باشد .

به یاد داشته باشید مصرف داروهاي فشار خون در صورت مصرفمـداوم اثـربخش خواهـد بـود و مصـرف گـاه و بـی گـاه داروخطرناك تر از عدم مصرف آن است
اسکرول به بالا