نرسینو سامانه جامع خدمات درمانی

سندرم كارپال تونل چيست

سندرم كارپال تونل چيست

 

این بیماري زمانی اتفاق می افتد کـه غـلاف تانـدونهایی که از مچ دست مـی گـذرد ملتهـب و فیبرینـی شده و باعث فشار بر روي عصب کف دست گردد ، درنتیجه درد و کرختی در دست ها ایجاد می شود

علل ایجاد بیماري سندرم كارپال تونل

ایـن بیمـاري در اثـر فعالیـت هـاي زیـاد و حرکـاتتکراري مچ دست به وچود می آید ، گاهی نیز در اثـربیماري هاي التهابی ، کـم کـاري تیروئیـد و حـاملگیایجاد می شود .در صورتی که علت بیماري ، حاملگی یـا کـم کـاريتیروئید باشد بـا خـتم حـاملگی و درمـان کـم کـاريتیروئید معمولا بهبود می یابد و در اکثر موارد نیاز بـه جراحی نیست

علایم و نشانه ها

 1. درد شبانه در کف دسـت هـا ،مچ ها و گاهی سـاعدها تـوامبــا کرختــی ، ســوزن ســوزنشـدن ، خصوصـا بعـد از کـار شدید روزانه با مچ و دست ها
 2. خواب رفتگی و احسـاس خسـتگی در دسـت هـاهنگام استفاده طولانی از گوشی تلفن یـا گـرفتنچادر لاغري برجستگی گوشتی کف دست ها
 3. بی حسی در انگشت شست ، سبابه ، میانی و قسمتیاز انگشت حلقه . ولی انگشت کوچـک هـیچ گـاهخواب نمی رود .
 4. افتادن بدون دلیل اشیاء از دست ها
 5. عدم توانایی انجام کارها ي ظریف با دست مثـل نخ کردن سوزن

مراقبت قبل از عمل سندرم كارپال تونل

 • سوابق بیماري هاي قبلی خود را حتما بـه اطـلاعپزشک برسانید .
 • نوار عصب ، عکس گردن و آزمایش هاي قبلـی رابه همراه خود داشته باشید .
 • 8 10 ساعت قبل از عمل ناشتا باشید .
 • شب قبل از عمل براي کاهش آلودگی و احتمالعفونت ، استحمام کنید .
 • در صورت دستور پزشک ، موهاي دست خـود رااز آرنج تا نوك انگشت بـا ماشـین ریـش تراشـیبتراشید .
 • قبل از رفتن به اتاق عمل زیورآلات ، اجسام فلزي لنز ، دندان مصنوعی و غیره را خارج کنید .
 • کلیه لباس ها ، لباس زیر و جوراب هـاي خـود رادرآورید و لباس مخصوص اتاق عمل را بپوشید .آرایش و لاك ناخن هاي خود را پاك کنید .
 • ممکن است عمل جراحی تحت بیهوشی عمـومییا بی حسی ناحیه اي براي شما انجام شود

مراقبت بعد از عمل سندرم كارپال تونل

 • بعد از عمل چیزي از راه دهان نخوریـد ، زمـانیکه به شما اجازه داده شد ، ابتدا مایعات بنوشـید ،در صورت تحمل می توانید با اجازه پرستار سـایرمواد غذایی را شروع نمایید .
 • زمانی که به شـما اجـازه داده شـد کـه تخـت راترك کنید ، ابتدا بر لبه تخت نشسته و پاهاي خودرا آویزان کنید ، سپس با کمک پرستار راه بروید .
 • هنگام خوابیدن براي پیشـگیري از تـورم دسـت ،آن را بالاتر از سطح قلب قرار دهید . بـراي ایـن کار می توانید از چند بالش استفاده نمایید .
 • هنگــام اســتحمام کــردن بــا اســتفاده از کیســهپلاستیکی مانع خیس شدن پانسـمان دسـت خـود شوید .
 • قبل از ترخیص زمان کشیدن بخیه ها و مراجعه بهپزشک را جهت پیگیـري درمـان از جـراح خـودسوال کنید .

مراقبت در منزل سندرم كارپال تونل

 • هنگامی که در وضـعیت ایسـتاده قـرار داریـد بـهوسیله یک باند ساده یا روسري دسـت خـود را ازگردنتان آویزان کنید .
 • دست ها را به صورت دوره اي استراحت دهید.
 • از یک آتل براي محافظت از مچ دسـت اسـتفادهنمایید .
 • درصورت داشتن درد ، از مسکن هاي تجویز شدهتوسط پزشک استفاده نمایید .
 • از فعالیت هایی که سبب افزایش فشـار بـر دسـتشما می شود، اجتنـاب کنیـد ) مثـل : گـرفتن یـاچنگ زدن
  مچ دست را در وضعیت عادي نگهدارید و از قراردادن مچ دست در وضعیت خمیده ، پیچ خـورده یـا چرخیــده ( چلانـدن لبــاس بـراي آبگیــري ) اجتناب کنید .
 • از حرکات تکراري مچ دست و نگـه داشـتن یـکوسیله براي مدت طـولانی اجتنـاب کنیـد ، زیـراموجب فشار روي عصب دست می شود .
 • یه جاي انگشت شست و اشاره از تمـامی دسـت و انگشتان براي گرفتن اشیاء استفاده نماییـد ، زیـرا موجب فشار بر مچ دست خواهد شد .
 • سرعت انجام حرکات قوي و تکـراري را کـاهش دهید .
 • بهبودي کامل ممکن است هفته هـا و یـا مـاه هـا طول بکشد

علایم هشدار دهنده که لازم است در صورت بروز به پزشک مراجعه کنید :

در صورت مشاهده علایم عفونت : گرمی ، بويبد ، ترشح ، تورم ، قرمزي و افزایش درد
در صورت کاهش حس و حرکت دست
در صورت اختلال در خونرسانی ( کرختی،سوزن سوزن شدن انگشتان ، تغییر رنگ انگشتان به
رنگ آبی یا سفید )

اسکرول به بالا