نرسینو سامانه جامع خدمات درمانی

سپسيس چیست؟

ایزولاسیون چیست؟ + انواع آن

 

تعریف ایزولاسیون

پیشگیری ازانتقال میکروارگانیسم ها ازبیمارعفونی یاکلونیزه به سایربیماران،عیادت کنندگان، پرسنل وپزشک را ايزولاسيون مي گويند.

فرایندجداسازی بیماران گران ووقت گیراست لذابایددرمواقع ضروری انجام شود.ازطرف دیگرعدم جداسازی بیماری که به بیماری واگیر مبتلا است می تواند منجربه مرگ ومیر وایجاد بیماری دردیگران شودوگاهی باعث همه گیری،طولانی شدن مدت اقامت دربیمارستان وافزایش هزینه ها گردد.

انواع ایزولاسیون بیماران

احتیاط از طريق انتقال هوایی(Air Borne Precaution)

بيماراني كه مبتلا به سل ريه يه حنجره، سرخك،آبله مرغان،زوناي منتشره،آبله

اتاق بیمار: بستری بیمار در اتاق خصوصی با فشار هوای منفی، خروج هوا از اتاق بیمار باید به طور مستقیم به فضای خارج و بیرون باشد. در غیر اینصورت هوا باید قبل از برگشت به سیستم تهویه عمومی از فیلتر هپا عبور کند ، درب اتاق بیمار باید بسته باشد .

ماسک : استفاده از ماسک N95)))) برای افرادی که وارد اتاق می شوند و ماسک جراحی برای بیمار به هنگام خروج از اتاق الزامی است .

گان : بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه بدنبال اقدامات پزشکی خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی و ترشحات بیمار وجود داشته باشد .

محافظت از چشم ها و صورت : بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه بدنبال اقدامات پزشکی خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی و ترشحات بیمار وجود داشته باشد .

دستکش : بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه خطر تماس با خون ، مایعات خونی ، ترشحات ، مواد آلوده ،غشاء مخاطی و پوست زخمی وجود داشته باشد و تعویض دستکش جهت معاینه بیمار دیگر ضروری است .

 رعایت بهداشت دستها : پس از تماس با خون ، مایعات خونی ، ترشحات ، مواد آلوده ، بلافاصله پس از درآوردن دستكش ها ودر فاصله

تماس بين بيماران ضروري است.

احتیاط از طريق انتقال از  قطرات (Precautions Droplet)

بيمارانيكه مبتلا به آنفلوانزا، مننگوکوک، سیاه سرفه ، اوریون ، سرخجه

اتاق بیمار: بستری بیمار در اتاق خصوصی ، درب اتاق بیمارمی تواند بازباشد .

ماسک : برای افرادی که وارد اتاق می شوند یا برای خود بیماربه هنگام خروج از اتاق استفاده از ماسک استاندارد جراحی الزامی است .

گان : بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه بدنبال اقدامات پزشکی خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی و ترشحات بیمار وجود داشته باشد .

محافظت از چشم ها و صورت : بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه بدنبال اقدامات پزشکی خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی و ترشحات بیمار وجود داشته باشد .

دستکش : بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه خطر تماس با خون ، مایعات خونی ، ترشحات ، مواد آلوده ،غشاء مخاطی و پوست زخمی وجود داشته باشد و تعویض دستکش جهت معاینه بیمار دیگر ضروری است .

رعایت بهداشت دستها : پس از تماس با خون ، مایعات خونی ، ترشحات ، مواد آلوده ، بلافاصله پس از در آوردن دستکش ها ودر فاصله تماس بین بیماران ضروری است .

احتیاط از طريق انتقال تماسی(Contact  Precaution)

بيمارانيكه مبتلا زرد زخم ، زخم بستر ، اسهال حاد ، هپاتیت

اتاق بیمار: بستری بیمار در اتاق خصوصی

ماسک : نیاز نمی باشد ، مگر اینکه خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی و ترشحات آلوده بیمار وجود داشته باشد .

گان : بایستی استفاده شود ، خارج نمودن گان قبل از ترک اتاق الزامی است..

محافظت از چشم ها و صورت : بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه بدنبال اقدامات پزشکی خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی و ترشحات بیمار وجود داشته باشد .

دستکش : استفاده از دستکش الزامی است .

رعایت بهداشت دستها : پس از تماس با خون ، مایعات خونی ، ترشحات ، مواد آلوده ، بلافاصله پس از در آوردن دستکش ها ودر فاصله تماس بین بیماران ضروری است .

اسکرول به بالا